VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR SKOTODDEN HYTTEFORENING

  § 1.

Skotodden hytteforening  har til formål å ivareta medlemmenes rettigheter og felles interesser i forbindelse med  Bjørnefjorden Panoramas hyttefelt.  

§ 2.

Hytteeiere i feltet har rett til medlemskap. Medlemsåret er kalenderåret. Bare hytteeiere som betaler årskontingent er medlemmer. 

§ 3.

Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer. Styret skal ha en geografisk sammenheng som gjør at hytter fra både «øvre» og «nedre» plan er representert. Ektefelle eller samboer er valgbar til styret. Leder av styret velges av årsmøtet for 2 år og de øvrige styremedlemmer med vararepresentant for 2 år, men slik at leder og styremedlemmer ikke er på valg samme år. Det er ikke behov for et varamedlem i styres. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor det er behov for et varamedlem for at styret er beslutningsdyktig, så står styret fritt til å velge fra hytteeierne

Styret er beslutningsdyktig når minst lederen og ett av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke, - uten spesiell fullmakt, forplikte medlemmene utover kontingenten. 

§ 4.

Årsmøtet holdes i april måned hvert år. Innkalling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig hvis minst 25 % av medlemmene er tilstede. Saker til behandling avgjøres ved simpelt flertall hvis ikke annet blir bestemt, Bare 1 stemme kan avgis for hver hytte. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Ved årsmøtets begynnelse velges møteleder, sekretær og medlem til å underskrive protokollen.

Årsmøtet behandler:

 1. Styrets beretning
 2. Årsregnskap/revisors beretning
 3. Valg
  Valg av leder
  Valg av styremedlemmer 
  Valg av revisor
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Øvrige saker
 6. Eventuelt

Øvrige saker og saker under eventuelt skal være forelagt for styret med minst 8 dagers varsel.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer, med mindre annet er bestemt.                                      

§ 5.

Ekstraordinært medlemsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

§ 6.

Vedtektsendringer kan kun behandles som ordinær sak på årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte og krever 2/3 av de avgitte stemmer. 

§ 7.

Hytteforeningens oppløsning kan kun behandles som ordinær sak på årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte og krever 3/4 av de avgitte stemmer. Avstemningen skal skje skriftlig. Anvendelse av hytteforeningens midler ved eventuell oppløsning bestemmes av møtet. 


Ovenstående vedtekter med korrigering er vedtatt på årsmøtet 30.04.16