Referat fra Årsmøtet 21.04.18

Referat årsmøte Skotodden hytteforening

Sted: hytten til Øystein Løkling

Dato: 21.04.18

Tilstede: Gunnar Brudvik, Robert Stensønes, Kristian Stensønes, Anita Eide, Alf Erik Kvaal, Øystein Løkling, Nina Waardal, Jeanette Waardal, Fredrik Løkling, Hilde Løkling, Bente Garlid, Hildegunn Falkanger Mørk, Thomas Mørk, Jan Arne Hansen, Beate Brurås Hansen, Anita Eide

Ikke tilstede: Anniken J. Kvaal, Vivian Halland, Victor Halland

 

Styreformann Øystein Løkling ønsket velkommen. 9 av 10 hytter representert.

Styrets beretning

 • Orientering omkring Terje Diesen (tidligere styremedlem som døde i 2017)

 • Orientering omkring kloakkpumpe og at hytteeierne må betale for strømforbruk.

 • Dette går av hyttekontoen

 • Orientering om vannbrudd for de 4 hyttene i øvre del av hyttefeltet i vinter. Vannet var frosset. Forventer at dette blir løst til neste vinter.

 • Det har vært lite aktivitet; av utgifter er det kun hjemmeside, brøyting og kloakkpumpe

 

Gjennomgang av regnskap

 • Revisor gikk igjennom inngående balanse, inntekter, utgifter og utgående balanse. Orientert om at regnskapet er godkjent.

 

Valg

 • Jan Arne Hansen valgt som styremedlem

 • Alf Erik Kvaal gjenvalgt som styremedlem

 

Øvrige saker

 • Øystein Løkling orienterte om ønske om å søke om en mindre planendring av regulering for hyttefeltet, ift å søke om å øke størrelse på hytter til 125 kvm, men maksimal utnyttelse til 150 kvm. Robert Stensønes har vært i kontakt med kommunen og forespurt om muligheten for å samtidig søke om å utvide totalarealet til 200 kvm, og fikk tilbakemelding om at det ville bli sett på med positive øyne. Robert ettersender korrespondansen han har hatt med kommunen til styret. Det er ikke motforestillinger til et forslag om å søke om utvidelse for hele hytteforeningen. Forslag om at Robert og Øystein tar et møte med kommunen sammen for å fremlegge saken.

   

 • Potensiell hyttekjøper som er bekymret for et steinbrudd som skal komme 700 meter i luftlinje fra hyttefeltet. Styret undersøker saken nærmere og kommer tilbake med en orientering

   

 • Forslag om dugnad hvor vi rydder opp langs veien (dekk, gummi, grener, etc). Hele hyttefeltet ønsker å være med på felles dugnad, og styret sender ut forslag om tidspunkt. Øystein stiller med henger.

 

 • Forslag om å opprette en lukket gruppe på facebook for hytteforeningen. Vi oppretter en gruppe og så kan de som ønsker det være med. 

 

 

Referat fra årsmøtet 06.05.17

REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR SKOTODDEN HYTTEFORENING

 

Sted: Hytten til Øystein Løkling

Dato: 06.05.17

Tilstede: Bente Garlid, Hildegunn Falkanger Mørk, Stian Mørk, Jan Arne Hansen, Beate Brurås Hansen, Øystein Løkling, Hilde Løkling, Alfred Legland

Ikke tilstede: Anita Eide, Victor Halland, Vivian Halland, Terje Diesen, Astrid Diesen, Alf Erik Kvaal, Anniken J. Kvaal

 

Styreformann Øystein Løkling ønsket velkommen. 5 av 9 hytter/tomter var representert.

Etter introduksjon ble styrets beretning og regnskapet gjennomgått, og regnskapet ble godkjent.

Videre ble det redegjort for saker som ble gjennomgått på styremøtet 25.03.17.

 

SAKER:

Kloakkpumpen

-        I innkallingen ble det nevnt at en kloakkpumpe tilknyttet hytteforeningen gikk i stykker og ble satt i stand igjen av en privatperson som har stått utenfor hytteforeningen. Det ble informert om at det sannsynligvis ville tilkomme en kostnad på ca 4.500 kr pr hytte. Alfred Legland som har satt i stand pumpen var tilstede på årsmøtet og redegjorde for skader på flottør og pumpe og det arbeidet som er gjort for å sette denne i stand igjen. Faktura for arbeidet ble også presentert for årsmøtet. Styreleder har undersøkt både med Fusa kommune og utbygger Morland for å ta rede på hvorvidt samtlige hytter er tilknyttet pumpen. Svarene ble lest opp, og alle var enige i at det faktisk ser ut til å være tilfelle.

-        Alfred Legland har lagt ut til sammen 39.867,- og det ble besluttet at hytteforeningen skal overføre 8.000,- fra hyttekassen, og at hver hytte skal innbetale 3.500,- til hytteforeningens konto så snart som mulig.

-        Det skal sendes ut en egen mail med oppfordring til samtlige hyttemedlemmer om å innbetale de 3.500,- så snart som mulig ettersom det er en privatperson som sitter med regningen.

-        Hittil er det Alfred Legland som også har betalt for strømforbruk knyttet til pumpen. Øystein vil kalle inn til et styremøte for å ta rede på følgende:

a)      Hvordan håndtere strøm som allerede er betalt

b)     Finne en rutine for utgifter knyttet til fremtidig strømforbruk

Ansvarlig; Øystein Løkling

 

-        Kloakkpumpen må vedlikeholdes hvert år. Det må lages en rutine for oppfølging, men ved neste vedlikehold har Stian meldt seg selv og broren frivillig til å ta jobben sammen med Legland. Påfølgende år vil de være med neste hytte ut, og overlevere oppgavene.

Ansvarlig: Alfred Legland

 

Diverse

-        Alfred Legland blir medlem av hytteforeningen.

-        Veien har holdt seg veldig bra, mye takket være at Alf Erik har gravd avløpsrenner for å lede vannet vekk. Dette må følges opp i året som kommer.

 

 

VALG:

Både styreformann Øystein Løkling og styremedlem Terje Diesen ble gjenvalgt til stor applaus.

Hilde Løkling ble gjenvalgt som revisor.

 

Styrets sammensetning er derfor fortsatt som følger:

Formann                    Øystein Løkling

Styremedlem             Terje Diesen

Styremedlem             Alf Erik Kvaal

Revisor:                      Hilde Løkling                         

 

 

Referent:

Hilde Løkling

 

Referat fra årsmøtet 30.04.2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKOTODDEN HYTTEFORENING

 

Sted: Hytten til Øystein Løkling

Dato: 30.04.16

Tilstede: Alf Erik Kvaal , Anniken J. Kvaal, Victor Halland, Vivian Halland, Terje Diesen, Astrid Diesen, Bente Garlid, Hildegunn Falkanger Mørk, Øystein Løkling, Nina Waardal, Hilde Løkling

Ikke tilstede: Anita Eide, Jan Arne Hansen

 

Styreformann Øystein Løkling ønsket velkommen. 6 av 8 hytter/tomter var representert.

Etter introduksjon ble styrets beretning og regnskapet gjennomgått, og regnskapet ble godkjent.

Videre ble det redegjort for saker som ble gjennomgått på styremøtet 10.04.16.

 

SAKER:

Hjemmesiden

-          På hytteforeningens hjemmeside er foreningen referert til som Furekamben hytteforening i vedtektene. Dette må endres til Skotodden Hytteforening.

-          I medlemslisten må mailadressen til Hilde Løkling korrigeres til hilde.lokling@gmail.com

-          Alf Erik legger ut en oversikt over tomteeiere

-          Alle oppfordres til å sende inn bilder til hjemmesiden

Ansvarlig; Anniken J. Kvaal

 

Endring i vedtektene:

-          Det er enighet om at styret skal ha en geografisk sammenheng som gjør at hytter fra både «øvre» og «nedre» plan er representert

-          Det er enighet om at det ikke er behov for en valgkomite så dette punktet strykes fra vedtektene

-          Det er enighet om at det ikke er behov for et varamedlem i styres, så dette punktet strykes fra vedtektene. Dersom det skulle oppstå en situasjon hvor det er behov for et varamedlem for at styret er beslutningsdyktig, så står styret fritt til å velge fra hytteeierne

Ansvarlig; Øystein Løkling

 

Dugnad

-          Det er enighet om at alle hytter er ansvarlige for å utføre noen timer med dugnad i form av kantrensking langs veien

-          Det bør også lages «renner» slik at vannet renner ut av veien fremfor å lage groper i veien

Ansvarlig; alle

 

Diverse

-          Kontingenten består på 500 kr pr år pr hytte

-          Det er et ønske om å få fjernet Mortvedts reklameskilt som står plassert ved innkjøringen til Furekamben. Øystein sjekker i første omgang med Mortvedt om vi kan fjerne dette.

-          Det er ikke ønske om et felles postkassestativ

 

Regnskap og referat

-          Det er enighet om at referatet kan legges ut på hjemmesiden, men regnskapet sendes ut til alle på mail og legges kun ut på hjemmesiden dersom det kan passordbeskyttes

Ansvarlig: Øystein Løkling og Anniken J. Kvaal

 

VALG:

Det var kun styremedlem Alf Erik Kvaal som var på valg, og han ble gjenvalgt til stor applaus.

Hilde Løkling ble gjenvalgt som revisor.

 

Styrets sammensetning er derfor som følger:

Formann                     Øystein Løkling

Styremedlem              Terje Diesen

Styremedlem              Alf Erik Kvaal

Revisor:                       Hilde Løkling                         

 

 

Referent:

Hilde Løkling

 

Referat fra Årsmøtet 21.03.2015

Årsmøte Skåtodden 21.03.2015

Til stede: Hyttene Diesen, Eide, Halland, Løkling, Mørk

Referent: Terje Diesen

 Årsberetningen ble gjennomgått. Siste årsmøte var 6.9.2012. Styret ble etablert i 2013 og har sittet i to år.

 Kommentarer.

Oktober 2014 ble veiene i områder gruset og finansiert med ekstraordinær innbetaling fra alle, også rene tomteeiere. Det ble laget en fordelingsnøkkel som fordeler kostnadene i henhold til bruk.

Når det oppstår behov for en ny generell opprusting av veiene skal oppdatert fordelingsnøkkel legges til grunn.  Nye hytteeiere bør imidlertid gjøres oppmerksom på at spesiell slitasje som oppstår på veien  ved byggingen må bekostes av hytteeier. (Oppgraving av veibanen og lignende.)

 Regnskapet ble gjennomgått av revisor H.Løkling.  Hovedkostnaden er brøyting. Det fremgår av regnskapet at det er 4 utestående fordringer vedr. kontinent 2014. Det fremgår ikke i regnskapet hvem det gjelder.

Det har vært uklart hvilket kontonummer som skal anvendes, og det er årsaken til at flere innbetalinger mangler.  

 Riktig kontonummer er 1503 53 58371.

 Årsmøtet vedtok at kontinent skal innbetales 1.4. hvert år. Kontonummer må legges ut på hjemmesiden. Innbetalingen må gjøres med navn, adresse og årstall. Beløpet 500 kr pr hytte pr år endres ikke.

 Generell dugnad blir ikke innført.

Skulle behov for større oppgaver kan Magne Djuvsland forespørres.

 Hytteeiere og  særlig tomteeiere må informeres om at  etter en hard vinter er det mye rotvelt og  trebrekk som det må ryddes opp i.

 Ny styreformann Øystein Løkling, Nytt styremedlem Terje Diesen.

 Årsmøte vedtok en oppfordring om å få i stand en sosial samling i løpet av sommeren 2015,

 

 

 

 

 

 

 

Styremøte 06.09.14

REFERAT FRA STYREMØTE I SKOTODDEN HYTTEFORENING 06.09.2014

 

Tilstede: Alf Erik Kvaal, Victor Hallan og Anita Eide

SAKER:                       Vedlikehold av veien
Dugnad
Konto for hytteforeningen
            Sette av dato for årsmøte

 

Vedlikehold av veien

Tilstanden på veien vår er dårlig. Det er derfor svært viktig at vi får utført nødvendig vedlikehold så snart som mulig. Kvaal har vært i kontakt med Strandvik Transport for å få et pristilbud. De har antydet at et godt lag med grus på hele veien kan komme på ca 30.000,- kr pluss moms.
I tillegg vil vi be dem vurdere behov for å legge ut mer grøftestein, for å unngå at grusen renner ut ved store nedbørsmengder. Det er også nødvendig å lage stikkrenner der det ellers vil oppstå elveleier, sånn som det gjør nå når det regner kraftig. De blir bedt om å levere tilbud på grusing, påfyll av grøftestein og stikkrenner. Vi ber om at tilbudet deles opp ihht fordeling av vedlikehold som ligger i kommunens reguleringsplan. Reguleringsplanen legges ved møtereferatet.

Konto for hytteforeningen
Kontoen vår vil bli gjort om fra privat konto til hytteforeningens konto. Dere får beskjed om kontonummer når det er klart.

 

Dugnad
Det gror godt langs veien, og det er behov for at det blir fjernet småtrær, busker ol som vokser opp. Det kan være vanskelig å organisere en dugnad med alle, men kanskje vi kan slå oss sammen med dem i «vårt eget område» en gang imellom, så blir det sikkert en hyggelig jobb. Alle må ta ansvar.

Årsmøte 2015
Det er satt av tid for årsmøte lørdag 21.03.2015 kl 13:00 hos Anita. Velkommen!

 


     

 

Fusa kommune

 

PS 0022/05 Offentleg
GBNR. 85/5 ÅKRE: FRAMLEGG TIL PRIVAT REGULERINGSPLAN
Tilråding
1. REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT GBNR 85/5 M. FL. vert godkjent slik den
ligg føre. Utbyggjar/velforening vert spesielt beden om å ha kontakt med grunneigarane
som grensar til planområdet for å leggja tilhøva til rette slik at evt. ulemper ved bruk av
lokalmiljøet vert minst mogeleg.
2. Føresegnene § 1 BYGGEOMRÅDE pkt. 2.3 skal lyda:
”Maksimal tillate utnyttingsgrad er T-BRA= 150 m2 pr. eining, inkl. uthus, anneks etc,
der fritidsbustaden skal utgjera maks 100 m2 grunnflate.”
3. Føresegnene § 5 FELLESFØRESEGNER skal ha tillegg:
”Det skal skipast velforening der alle tomteeigarane er pliktig til å vera med”.
4. Tomt nr 21, 22 og 24 går ut av planen.
Vedtaket vert gjort i medhald av § 27 – 2 plan- og bygningslova.
Handsaming:
Tilrådinga frå utval for plan og drift vart samrøystes vedteke.
Vedtak:
1. REGULERINGSPLAN FOR HYTTEFELT GBNR 85/5 M. FL. vert godkjent slik den
ligg føre. Utbyggjar/velforening vert spesielt beden om å ha kontakt med grunneigarane
som grensar til planområdet for å leggja tilhøva til rette slik at evt. ulemper ved bruk av
lokalmiljøet vert minst mogeleg.
2. Føresegnene § 1 BYGGEOMRÅDE pkt. 2.3 skal lyda:
”Maksimal tillate utnyttingsgrad er T-BRA= 150 m2 pr. eining, inkl. uthus, anneks etc,
der fritidsbustaden skal utgjera maks 100 m2 grunnflate.”
3. Føresegnene § 5 FELLESFØRESEGNER skal ha tillegg:
”Det skal skipast velforening der alle tomteeigarane er pliktig til å vera med”.
4. Tomt nr 21, 22 og 24 går ut av planen.
Vedtaket vert gjort i medhald av § 27 – 2 plan- og bygningslova.
REGULERINGSFØRESEGNER
FOR STRANDVIK – DJUPVIK, GNR. 85, BNR. 5, 70, 91, 96
M.FL., FUSA KOMMUNE
Desse reguleringsføresegnene gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart, datert
26.10.2004, sist revidert 22.02.2005
Området er regulert til følgjende føremål:
§ 1 Byggeområde, plb. § 25.1 Bustader
Fritidsbustader
§ 2 Offentleg trafikkområde, § 25.3 Anna trafikkareal
§ 3 Fareområde, § 25.5 Høgspentline
§ 4 Spesialområde, § 25.6 Frisiktsone ved veg
Friluftsområde
Kommunalteknisk areal
§ 5 Fellesområde, § 25.7 Felles køyreveg
Felles leikeplass


§ 1 BYGGEOMRÅDE
1.0 Bustad
På plankartet er det vist eit tilleggsareal til eksisterande bustadeigedom gnr. 85, bnr. 83,
som grensar til planområdet i nordaust.
2.0 Fritidsbustader
2.1 På plankartet er det vist plassering av planlagde fritidsbustader. Hyttene kan skyvast i
forhold til dette, men ein eller fleire av hyttene sine yttarveggar skal vera i kontakt med
sirkelen i hussymbolet som er vist på plankartet. Ved søknad om rammeløyve/tiltak,
skal søkjar utarbeida stikningsskisse.
2.2 Byggegrense mot veg er vist på plankartet. Mot naboeigedom gjeld vanleg 4 m grense.
2.3 Maksimal tillate utnyttingsgrad er T-BRA= 150 m2 pr. eining, inkl. uthus, anneks etc.
2.4 Fritidsbustadene skal vera frittliggande og ha ei god estetisk utforming som
harmonerer med terreng og omgjevnadene rundt tomta. Høge fyllingar er ikkje tillate.
Fasadar skal ha tremateriale, evt. med innslag av naturstein etc. Takflatar kan tekkast med
torv, skifer-heller, tre, shingel, teglheller eller betongstein. Blanke metallplater er ikkje
tillate. Bygningane skal målast eller beisast i fargar som høver til naturen. Uthus og bodar
må ha utforming som harmonerar med hytta.
2.5 Feltet kan byggjast ut i etappar. Desse skal vera nærare avklara med Fusa kommune.
Innafor kvar etappe, skal interne vegar og tekniske anlegg vera ferdig opparbeidd i
samsvar med reguleringsplanen før oppføring av nye fritidshus kan settast i gang.
2.6 Det skal setjast av 2 parkeringsplassar på kvar tomt.
2.7 Alt areal som ikkje vert bygd på skal så langt dette høver, oppretthaldast som
naturtomt. Oppsetjing av gjerde på tomtene er ikkje tillate.
§ 2 OFFENTLEG TRAFIKKOMRÅDE
Byggegrensa frå fylkesvegen er min. 15. m frå senter veg.
Langs fylkesvegen er det regulert til anna trafikkareal.
§ 3 SPESIALOMRÅDE
3.1 Frisiktsone ved veg
I frisiktsona er det forbod mot fyllingar, bygningsmessige arbeid, planting o.a. som er til
hinder for fri sikt i ei høgd av 0,5 m over vegplanet. Nødvendig frisikt i vegkryss etc.
skal vera opparbeidd når veganlegga blir tekne i bruk.
3.2 Friluftsområde
I friluftsområdet skal eksisterande terreng og vegetasjon takast vare på. Forutan vanleg
vedlikehald av skog, vegetasjon og stiar, er tiltak som kan endre området sin karakter
ikkje tillate.
12
1.3 Kommunalteknisk areal
På plankartet er det sett av areal til evt. kommunaltekniske anlegg ved avkøyrselen til
Veg G.


§ 4 FELLESOMRÅDE
4.1 Felles køyreveg
Felles tilkomstveg, Veg A, skal opparbeidast med planeringsbreidde 5,0 m, inkl. 0,5 m
skulder på kvar side av vegen. Dei øvrige vegane er 4,5 m inkl. skulder. I tillegg skal
det innafor vegføremålet setjast av 1 m grøfteareal på kvar side av vegen. Vegane skal
elles opparbeidast i samsvar med gjeldande kommunaltekniske norm for Fusa
kommune.
Veg A – felles for alle nye tomter innafor planområdet og for gnr/bnr 85/5 og 85/48
Veg B – er felles for tomtene 1-10
Veg C – er felles for tomtene 11, 12 og leikeområde
Veg D og Veg E – er felles for tomtene 13-19
Veg F – er for tomt 21 og 22
Veg G – er for gnr/bnr 85/91
Fritidsbustadene pliktar drift og vedlikehald av veganlegga slik det går fram av lista
ovanfor, med ein part for kvart husvære.


4.2 Felles leikeplass
Felles leikeplass skal vera ferdig planert og tilrettelagt, før bygging på fritidsbustadene
tek til.
Felles leikeplass er felles for alle fritidsbustadene innafor planområdet.


§ 5 FELLESFØRESEGENR
5.1 Før utbygging skal detaljplanar for tilrettelegging av VVA-anlegg og veglys
godkjennast av Teknisk etat.


5.2 Straum, telefon og evt. TV-kablar skal leggjast i jord, og skal i størst mogeleg grad
samordnast med øvrige tekniske anlegg.


5.3 Nødvendig frisikt i vegkryss etc. skal vera ferdig opparbeidd når veganlegga blir tekne i
bruk. I frisiktsonene er det forbod mot fyllingar, bygningsmessige arbeid, planting o.a.
som er til hinder for fri sikt i ei høgd av 0,5 m over vegplanet.

5.4 Vegskråningar skal setjast i stand med planting/tilsåing samstundes med ferdigstilling av
bustadfeltet

  
 

styremøte 11.05.13

 

REFERAT FRA STYREMØTE I SKOTODDEN HYTTEFORENING 11.05.13


Tilstede: Alf Erik Kvaal
Victor Halland
Anita Eide


Referent: Anita Eide

Saker:
Gjennomgang av forrige referat
Vedlikehold av vei
Konto for Skotodden hytteforeningGjennomgang av forrige referat
Sjekker at alle oppgaver er ivaretatt. Utestående oppgaver tas tak i.

Vedlikehold av vei
Alf Erik tar kontakt med Morten Mortveit ifbm vedlikehold av veien. Styret ber om et møte der vi sikrer oss at vi får den leveransen som er beskrevet i prospektet.
Alle tomteeierne har ikke kjøpt tomt på samme måte. Anita henter prospekt hos DNB på de tomtene som DNB selger i feltet, sånn at vi får tatt en gjennomgang, og sjekker at alle har samme beskrivelse av felles oppgaver.

Konto for Skotodden hytteforening
Alf Erik oppretter konto for Skotodden Hytteforening. Han sender mail til alle om at det skal betales inn 500,-kr i kontingent for 2013.
 
Sosialt samvær
Dette tar vi litt spontant på en dag med fint vær

Eventuelt
Anita tar kontakt med Magne Gjuvsland vedrørende felling av trær på det området her oppe hvor han er grunneier. Vi vil også spørre ham om han ønsker å yte flere tjenester for hytteforeningen enn brøyting. F.eks vedlikehold av veien i fremtiden. (Etter at utbyggingen er ferdig)

Vi prøver å samle inn informasjon om hvordan andre hytteforeninger praktiserer plikter ifbm nye bygg i feltet, vedlikehold av vei og eventuelt andre saker av felles nytte.